УЧАСТИЕ

ВЕЛИКИТЕ УМОВЕ НЕ МИСЛЯТ ЕДНАКВО

Разберете как големи политически проекти и инициативи могат да бъдат номинирани или внесени за Наградите за Иновации в политиката

По-долу можете да намерите обща информация за участие в наградите.

Категории

Наградите „Иновации в политиката“ са представени в девет категории:

ОБЩНОСТ

Овластяване, гражданско участие

Ние високо ценим местната и регионална политическа работа която подобрява взаимното уважение, сътрудничество и мирно съжителство.

Демокрация

Участие, Прозрачност, Право на самоопределение

Ние ценим високо политическата работа, която засилва участието на гражданите – при формиране на мнение и взимане на решение.

цифровизация

електронно управление, информационни технологии

Ние уважаваме политическата работа, която се прилага и подобрява информационните и комуникационните технологии за укрепване на демократичните процеси и правителствените служби.

ЕКОЛОГИЯ

Опазване на околната среда. Енергия

Ние ценим високо политическата работа, която поема отговорен подход за съгласуваме нашата нужда от енергия, мобилност, жилища и храна с нуждите на нашата природа – тъй като нашето благосъстояние зависи от нея.

Икономика

Пазар на труда, бизнес среда, финанси

Ние високо ценим политическата работа, която поддържа работеща бизнес среда в Европа и осигурява просперитета ни, нашата независимост и нашата европейско право на самоопределение. Ние искам процъфтяващ и конкурентен бизнес, и Европа отворена за нови възможности, които провличат най-добрите мозъци в областта на технологиите и управлението.

Образование

Учене, преподаване, интеграция, овластяване 

Ние уважаваме политическата работа, която насърчава образованието, улеснява ученето, придобиването на знания и умения.

ЧОВЕШКИ ПРАВА

Проблемите на жените, Равенство, Права на малцинството

Ние високо ценим политическата работа, която насърчава съвместното съществуване, въпреки нашите противоположни лични политически възгледи. Ние търсим политически лидери, които заемат позиции за равенство независимо от раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политическа или друга ориентация, национален или социален произход, богатство, раждане или други фактори.

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

Здравеопазване, социално осигуряване, жилищното строителство, мобилност

Ние ценим високо политическата работа, която предоставя лесен достъп до модерни здравни услуги и ни осигурява безопасна и сигурна среда за живот – защото всички ние искаме да живеем здравословен и сигурен живот.

КОРОНА КРИЗА

Ние почитаме изключителните политически иновации в справянето с кризата covid-19 в цяла Европа и на всички политически равнища.


Журито е оценило всички проекти от 10-та категория „Регионално развитие“ значително по-ниски от проектите от други категории. Следователно тази категория е премахната от тазгодишното представяне на финалистите и победителите.

ОФИЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

Моля, имайте предвид, че има някои формални критерии, които трябва да покрие проекта, за да бъде изцяло приет:

  • ЕВРОПА: Проектите се приемат само от страни-членки на Съвета на Европа (CoE).
  • УЧАСТВАЩИ ПОЛИТИЦИ: Политик или група от политици трябва да са изиграли ключова роля в осъществяването на проекта. Това включва избрани и назначени представители на всички правителствени нива в страните –членки на Съвета на Европа, които са били активни в момента, в който е стартирал проекта.
  • ПАРИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ: Проекта трябва да е бил финансиран, поне частично, с публични фондове (пари или други ресурси)
  • ВЪЗДЕЙСТВИЕ: Всеки проект трябва да има осезаемо и материално въздействие върху живота на гражданите. Рекламни кампании, събития, научни изследвания и анализи, както и проекти на етап планиране, не са допустими.
  • ЧОВЕШКИ ПРАВА: Проекти, които омаловажават по някакъв начин ценностите изразени в Всеобщата декларация за правата на човека ще бъдат изключени.