Dalyvavimas

DIDIEJI PROTAI NEMĄSTO VIENODAI

Šiuos apdovanojimus teikia Europos žmonės ir vien tik žmonės

Žemiau rasite bendrą informaciją apie dalyvavimą apdovanojimuose.

KATEGORIJOS

Apdovanojimai už novatorišką politinę veiklą skiriami devyniose kategorijose:

BENDRUOMENĖ

Galios suteikimas, pilietinis dalyvavimas

Mes vertiname vietinius ir regioninius projektus, stiprinančius abipusę pagarbą, bendradarbiavimą ir taikų sambūvį.

DEMOKRATIJA

Dalyvavimas, skaidrumas, apsisprendimas

Mes vertiname projektus, kurie skatina piliečių dalyvavimą formuojant nuomonę ir priimant sprendimus.

skaitmeninimas

e-Government, informacinės technologijos

Mes gerbiame politinį darbą, kuris taikomas ir tobulina informacines ir ryšių technologijas, kad sustiprintume demokratinius procesus ir vyriausybės paslaugas.

EKOLOGIJA

Aplinks apsauga, energetika

Mes vertiname projektus, siūlančius atsakingai derinti mūsų energijos, mobilumo, būsto ir maisto poreikius su aplinkos diktuojamais reikalavimais, nes nuo to priklauso mūsų gerovė.

Ekonomikos

Verslo aplinka, technologija, finansai

Mes vertiname novatoriškus projektus, kurie palaiko Europoje veikiančią verslo aplinką ir užtikrina mūsų gerovę, nepriklausomybę ir europinį apsisprendimą. Mes norime, kad mūsų įmonės klestėtų ir būtų konkurencingos, kad Europa atvertų naujas geriausių technologijų ir šviesiausių protų pritraukimo galimybes.

Švietimo

Mokymasis, mokymas, integracija, įgalinimas  

Mes gerbiame politinį darbą, kuris skatina švietimą, palengvina mokymąsi, žinių ir įgūdžių įgijimą.

Žmogaus teisės

Moterų reikalai, lygybė, mažumų teisės

Mes vertiname taikų sambūvį skatinančius projektus, nepriklausomai nuo prieštaringų asmeninių politinių pažiūrų. Mes ieškome lygybę propaguojančių politinių lyderių, nepriklausomai nuo rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinės ir kitos orientacijos, tautinės ar socialinės kilmės, turto ir kitų veiksnių.

GYVENIMO KOKYBĖ

Sveikatos priežiūra, socialinė apsauga, būstas, judrumas

Mes vertiname projektus, suteikiančius galimybę lengvai pasinaudoti šiuolaikinės sveikatos priežiūros paslaugomis ir užtikrinančius saugią ir patikimą gyvenamąją aplinką, nes visi norime gyventi saugiai ir sveikai.

corona krizė

Mes gerbiame išskirtines politines naujoves kovojant su COVID-19 krize visoje Europoje ir visais politiniais lygmenimis.

Vertinimo komisija įvertino visus 10 kategorijos „Regioninė plėtra“ projektus iš esmės žemiau nei kitų kategorijų projektus. Todėl ši kategorija buvo pašalinta iš šių metų finalistų ir nugalėtojų pristatymo.

FORMALŪS KRITERIJAI

Atminkite: esama tam tikrų formalių kriterijų, kurių reikia laikytis, kad projektas būtų priimtas:

  • EUROPA: projektai priimami tik iš Europos Tarybos (ET) valstybių narių.
  • DALYVAUJANTYS POLITIKAI: politikui arba politikų grupei turi tekti svarbus vaidmuo, įgyvendinant konkretų projektą. Politikas (-ai) gali būti išrinktas (-i) ar skiriamas (-i) atstovu (-ais) visais ET valstybių narių valdymo lygmenimis, jeigu aktyviai dalyvavo projekto įgyvendinimo pradžioje.
  • MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ PINIGAI: projektas turi būti bent iš dalies finansuojamas iš viešųjų lėšų (pinigais arba kitais ištekliais).
  • POVEIKIS: visi projektai turi daryti apčiuopiamą ir materialų poveikį piliečių gyvenimui. Viešųjų ryšių kampanijos, renginiai, moksliniai tyrimai ir analizė, taip pat planavimo stadijos projektai negali būti teikiami.
  • ŽMOGAUS TEISĖS: projektai, vienaip ar kitaip menkinantys žmogaus teises, įtvirtintas Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, bus atmesti.