Udział

WIELKIE UMYSŁY CECHUJE RÓŻNORODNOŚĆ

Jest to nagroda przyznana przez Europejczyków i wyłącznie przez nich

Poniżej znajdują się ogólne informacje na temat udziału w Nagrodach.

KATEGORIE

Nagrody za innowację w polityce są prezentowane w dziesięć kategoriach:

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Umocowanie, Zaangażowanie obywatelskie

Doceniamy lokalne i regionalne działania polityczne zwiększające wzajemny szacunek, współpracę i pokojowe współistnienie.

Demokracja

Udział, Przejrzystość, Samostanowienie

Doceniamy działania polityczne, które zwiększają udział obywateli w kształtowaniu opinii i podejmowaniu decyzji.

cyfryzacja

e-administracja, technologie informacyjne

Doceniamy pracę polityczną, która ulepsza technologie informacyjne i komunikacyjne w celu wzmocnienia procesów demokratycznych i służb rządowych.


EKOLOGIA

Ochrona środowiska, Energia

Doceniamy działania polityczne, które w odpowiedzialny sposób podchodzą do pogodzenia zapotrzebowania na energię, potrzeby mobilności, posiadania mieszkania czy żywności, z potrzebami naszego środowiska – od tego zależy nasz dobrostan.

Gospodarka

Rynek pracy, otoczenie biznesowe, finanse

Doceniamy innowacyjne działania polityczne, które wspierają funkcjonujące środowisko biznesowe w Europie i zabezpieczają nasz dobrobyt, naszą niezależność i nasze europejskie samostanowienie. Chcemy rozwijających się i konkurencyjnych firm oraz Europy otwartej na nowe możliwości, która przyciąga najlepsze umysły w zakresie technologii i zarządzania.

EDUKACJA

Uczenie się, nauczanie, integracja, upodmiotowienie    

Doceniamy pracę polityczną, która promuje edukację, ułatwia naukę, zdobywanie wiedzy i umiejętności. 

PRAWA CZŁOWIEKA

Prawa kobiet, Równość, Prawa mniejszości

Doceniamy działania polityczne promujące koegzystencję, pomimo sprzecznych poglądów politycznych poszczególnych osób. Szukamy przywódców politycznych, którzy walczą o równość bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, orientację polityczną lub inną, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, miejsce urodzenia lub inne czynniki.

JAKOŚĆ ŻYCIA

Opieka zdrowotna, Opieka społeczna, Sytuacja mieszkaniowa, Mobilność

Doceniamy działania polityczne, które ułatwiają dostęp do nowoczesnych usług zdrowotnych i zapewniają nam bezpieczne środowisko życia – ponieważ wszyscy chcemy żyć zdrowo i bezpiecznie.

rozwój regionalny

Pozamiejski, ponadregionalny

Doceniamy pracę polityczną, która wspiera edukację, tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, poprawę jakości życia i zrównoważony rozwój w regionach pozamiejskich.

KORONAKRES

Doceniamy wybitne innowacje polityczne w walce z kryzysem COVID-19 w całej Europie i na wszystkich szczeblach politycznych.

KRYTERIA FORMALNE

Proszę wziąć pod uwagę, że istnieje kilka formalnych kryteriów, które projekt musi spełnić, aby został w ogóle zaakceptowany:

  • EUROPA: Przyjmujemy projekty tylko z krajów członkowskich Rady Europy (RE).
  • ZAANGAŻOWNIE POLITYKÓW: polityk lub grupa polityków musiała odegrać kluczową rolę w realizacji projektu. Obejmuje to wybranych i mianowanych przedstawicieli na wszystkich szczeblach administracji we wszystkich państwach członkowskich, którzy byli aktywni w momencie rozpoczęcia projektu.
  • PIENIĄDZE PODATNIKÓW: Projekt musi być przynajmniej częściowo finansowany ze środków publicznych (pieniądze lub inne zasoby)
  • WPŁYW: Każdy projekt musi mieć wymierny i istotny wpływ na życie obywateli. Kampanie komunikacyjne, wydarzenia, opracowania naukowe i analizy, a także projekty na etapie planowania, nie mogą być zgłaszane
  • PRAWA CZŁOWIEKA: Projekty, które w jakikolwiek sposób pomniejszają wartości wyrażone w uniwersalnej deklaracji praw człowieka, zostaną wykluczone.