Účasť

VEĽKÍ MYSLITELIA NEPREMÝŠĽAJÚ ROVNAKO

Toto ocenenie udeľujú európski občania – a iba oni

Nižšie nájdete všeobecné informácie o účasti na oceneniach.

Kategórie

Innovation in Politics Awards sú prezentované v deväť kategóriíh:

komunita

Posilnenie postavenia občanov, občianska angažovanosť, sociálna súdržnosť

Oceňujeme miestnu a regionálnu politickú prácu, ktorá posilňuje vzájomný rešpekt, spoluprácu a mierové spolužitie.

Demokracia

Účasť, transparentnosť, slobodné rozhodovanie

Oceňujeme politickú prácu, ktorá zvyšuje účasť občanov – pri vytváraní mienky a pri rozhodovacích procesoch.

Digitalizácia

E-government, informačné technológie

Oceňujeme politickú prácu, ktorá využíva a zlepšuje informačné a komunikačné technológie na posilnenie demokratických procesov a služieb vlády.

Ekológia

Klíma, ochrana životného prostredia, energetika, udržateľnosť

Oceňujeme politickú prácu, ktorá má zodpovedný prístup k zosúladeniu našej potreby energii, mobility, bývania a jedla s potrebami nášho životného prostredia -pretože na tom závisí naše blaho.

Ekonomika

Trh práce, podnikateľské prostredie, financie

Oceňujeme inovatívnu politickú prácu, ktorá podporuje fungujúce podnikateľské prostredie v Európe a zabezpečuje našu prosperitu, nezávislosť a európske sebaurčenie. Chceme prosperujúce a konkurencieschopné podniky a Európu otvorenú novým príležitostiam, ktoré priťahujú najlepších odborníkov v oblasti technológii a manažmentu.

Vzdelávanie

Vzdelávanie, výučba, integrácia, posilnenie postavenia 

Oceňujeme politickú prácu, ktorá podporuje vzdelávanie,
uľahčuje výučbu, získavanie vedomostí a zručností.

 

Ľudské práva

Ženské záležitosti, rovnosť, práva menšín

Oceňujeme politickú prácu, ktorá podporuje spolunažívanie, a to aj napriek našim protichodným osobným politickým názorom. Hľadáme politických lídrov, ktorí podporujú rovnosť bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politickú alebo inú orientáciu, národnosť alebo sociálny pôvod, bohatstvo alebo iné faktory.

KVALITA života

Zdravotná starostlivosť, sociálne zabezpečenie, bývanie, mobilita

Oceňujeme politickú prácu, ktorá sprístupňuje moderné služby v oblasti zdravotníctva a poskytuje nám bezpečné životné prostredie – pretože všetci chceme žiť zdravo a bezpečne.

corona krízy

Uznávame vynikajúce politické inovácie pri riešení krízy COVID-19 v celej Európe a na všetkých politických úrovniach.


Porota hodnotila všetky projekty v 10. kategórii „Regionálny rozvoj“ podstatne nižšie ako projekty ostatných kategórií. Preto bola táto kategória z tohtoročnej prezentácie finalistov a víťazov odstránená.

FORMÁLNE KRITÉRIÁ

Majte na pamäti, že existujú určité formálne kritériá, ktoré projekt musí splniť, aby bol akceptovaný:

  • EURÓPA: prijímajú sa len projekty z členských krajín Rady Európy (RE).
  • ZAPOJENIE POLITIKOV: politik alebo skupina politikov museli zohrať kľúčovú úlohu pri uskutočnení projektu. Zahŕňa to volených aj vymenovaných zástupcov na všetkých úrovniach vládnutia vo všetkých členských štátoch RE, ktorí boli aktívni v čase začiatku projektu.
  • PENIAZE DAŇOVÝCH POPLATNÍKOV: projekt musel byť aspoň čiastočne financovaný z verejných prostriedkov (peňazí alebo iných zdrojov)
  • VPLYV: každý projekt musí mať hmatateľný a podstatný vplyv na životy občanov. Komunikačné kampane, podujatia, vedecké štúdie a analýzy, ako aj projekty vo fáze plánovania sú vylúčené.
  • ĽUDSKÉ PRÁVA: projekty, ktoré porušujú hodnoty vyjadrené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv budú vylúčené.