Deltagande

GREAT MINDS DO NOT THINK ALIKE

Denna utmärkelse delas ut av Europas folk, och enbart av folket

Nedan hittar du allmän information om att delta i utmärkelserna.

Kategorier

Innovation in Politics Awards presenteras i nio kategorier:

GEMENSKAP

Självbestämmande, Medborgerligt engagemang

Vi belönar lokalt och regionalt politiskt arbete som ökar ömsesidig respekt, samarbete och fredlig samlevnad.

Demokrati

Deltagande, Transparens, Självbestämmande

Vi belönar politiskt arbete som ökar medborgares deltagande i opinionsbildning och beslutsprocesser.

digitalisering

e-förvaltning, informationsteknik

Vi hedrar politiskt arbete som gäller och förbättrar informations- och kommunikationstekniken för att stärka de demokratiska processerna och de statliga tjänsterna.

Ekologi

Miljöskydd/hänsyn, Energi

Vi belönar politiskt arbete som respekterar de planetära gränserna i frågor kring mat- och energiförsörjning, mobilitet och boende, eftersom det är grunden för vårt välmående.

Ekonomin

Arbetsmarknad, Företagsmiljö, Finans

Vi belönar innovativt politiskt arbete som stödjer ett gott affärsklimat i Europa och som säkerställer vårt välstånd, vår självständighet och vårt europeiska självbestämmande. Vi vill ha blomstrande och konkurrenskraftiga företag och ett Europa som är öppet för nya initiativ som kan dra till sig/samla expertis inom teknologi och företagsledning.

Utbildning

Lärande, undervisning, integration, empowerment  

Vi hedrar politiskt arbete som främjar utbildning, underlättar lärande, förvärv av kunskaper och färdigheter.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Jämställdhet, Jämlikhet, Minoriteters rättigheter

Vi belönar politiskt arbete som främjar förutsättningar för att leva fredligt sida vid sida med åsiktsmotståndare. Vi letar efter politiska ledare som står upp för jämlikhet oavsett etnicitet, hudfärg, kön eller könsidentitet, språk, religion, politisk eller annan ståndpunkt, ursprung, socioekonomisk status, födelseort eller andra faktorer.

LIVSKVALITET

Sjukvård, stabil försörjning, boende och mobilitet

Vi belönar politiskt arbete som ger säker tillgång till modern sjukvård och som främjar en trygg och säker boendemiljö – för att vi alla vill ha möjlighet att leva hälsosamma och trygga liv.

korona kris

Vi hedrar framstående politiska innovationer när det gäller att hantera COVID-19-krisen i Europa och på alla politiska nivåer.

Juryn har betygsatt alla projekt i den 10: e kategorin ”Regional utveckling” betydligt lägre än projekt från andra kategorier. Därför har denna kategori tagits bort från årets presentation av finalister och vinnare.

FORMELLA KRITERIER

Vänligen observera att det finns ett antal formella kriterier som måste uppfyllas av alla projekt som ska kandidera för ett pris:

  • EUROPA: Projektet måste genomföras i ett av Europarådets länder.
  • POLITIKERS ENGAGEMANG: En politiker eller en grupp politiker måste ha /haft/ en nyckelroll i möjliggörandet av projektet. Folkvalda och tillsatta företrädare på alla förvaltningsnivåer i alla medlemsländer som var verksamma under projektets början kan utses.
  • SKATTEBETALARNAS PENGAR: Projektet måste, åtminstone delvis, ha finansierats med offentliga medel.
  • INVERKAN: Varje projekt måste ha haft en faktisk och materiell inverkan på minst 1000 medborgares liv, i ett eller fler medlemsländer. Detta betyder att rena kommunikationskampanjer, evenemang, vetenskapliga studier och analyser, såväl som projekt i planeringsstadiet, inte är möjliga att nominera.
  • HUMAN RIGHTS: Projekt som försvagar de mänskliga rättigheterna på något sätt kommer uteslutas/diskvalificeras.