FAQ

KWESTIE OGÓLNE

Czym są nagrody dla Innowacji w Polityce?

Nagrody dla Innowacji w Polityce wyróżniają kreatywnych, odważnych polityków i ich innowacyjne projekty. Są one wręczane corocznie od 2017 roku. Każdego roku jury obywatelskie składające się z ponad 1000 Europejczyków ocenia projekty i tym samym decyduje, które z nich zostaną finalistami i zwycięzcami w dziewięciu kategoriach.

Kto jest inicjatorem Nagród?

Nagrody przyznawane są przez Instytut Innowacji w Polityce. Jesteśmy prywatną, bezpartyjną organizacją, wspieraną przez ogólnoeuropejską grupę zainteresowanych obywateli z szerokiego spektrum politycznego. Jesteśmy reprezentowani w dwudziestu krajach europejskich: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Finlandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Polska, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. Zapewniają one informacje i wsparcie w swoich lokalnych językach.

Czemu Nagrody są przyznawane?

Naszą misją jest wyróżnianie i wspieranie tych polityków w Europie, którzy mają odwagę tworzyć nowe rozwiązania, są kreatywni i osiągają wyniki – niezależnie od przynależności partyjnej i poziomu regionalnego. Przyznajemy te nagrody, ponieważ chcemy, aby polityka europejska stawała się coraz lepsza.

Nasza jakość życia żyje i umiera wraz z polityką; wraz z naszymi europejskimi wartościami: prawami człowieka, równowagą społeczną i demokracją. Wartości te są obecnie zagrożone – ze strony wewnętrznych nacjonalistów, którzy chcą nas podzielić na małe, słabe kraje oraz ze strony globalnych zmian na zewnątrz.

W tym kontekście finaliści konkursu Innowacji w w Polityce tworzą rosnącą sieć wiarygodnych i renomowanych polityków pracujących na rzecz silniejszej Europy.

Jakie projekty są nagradzane?

Projekty są nagradzane w dziewięciu kategoriach: Społeczność lokalna, Demokracja, Cyfryzacja, Ekologia, Gospodarka, Edukacja, Prawa człowieka, Jakość życia oraz Strategie Covid-19. Projekty muszą być innowacyjne i są również oceniane w kryteriach: Partycypacja i Zrównoważony rozwój.

Ilu jest zwycięzców i jakie są nagrody?

Dziesięć zgłoszeń z najwyższą punktacją w każdej z dziewięciu kategorii zostanie automatycznie finalistami. Właściciele tych projektów zostaną zaproszeni na galę wręczenia nagród i konferencję (data i miejsce zostaną ogłoszone przed wakacjami). Najwyżej oceniony projekt w każdej kategorii zostanie zwycięzcą w danej kategorii i otrzyma nagrodę – statuetkę Innowacji w Polityce.

Czy mogę wziąć udział?

Jako mieszkaniec kraju członkowskiego Rady Europy możesz nominować projekt spełniający kryteria formalne, a także zgłosić swoją kandydaturę na jurora (szczegóły w działach “Nominacje” i “Zgłoszenia jurorskie”).

Jako polityk odpowiedzialny za projekt, który spełnia kryteria, jesteś zaproszony do jego zgłoszenia (szczegóły w sekcji “Zgłoszenia”).

NOMINACJE

Jaka jest różnica między nominacjami a zgłoszeniami?

Nominacja zwraca naszą uwagę na dany projekt – projekt może zgłosić każdy. Po otrzymaniu nominacji kontaktujemy się z politykiem odpowiedzialnym za projekt i zapraszamy go do oficjalnego zgłoszenia projektu do konkursu.

Czy mogę nominować projekt?

Tak, jeśli znasz kwalifikujący się projekt w kraju członkowskim Rady Europy, zapraszamy do jego nominowania. Proces ten zajmuje tylko kilka minut.

Jakie projekty mogą być nominowane?

Projekty mogą być nominowane w dziewięciu kategoriach: Społeczność lokalna, Demokracja, Cyfryzacja, Ekologia, Gospodarka, Edukacja, Prawa człowieka, Jakość życia oraz Strategie Covid-19. Projekty muszą być innowacyjne i są również oceniane pod względem kryteriów partycypacja i zrównoważony rozwój.

Jakie są kryteria formalne, które projekt musi spełnić aby został zaakceptowany?

 • Projekt musi być wdrożony w kraju członkowskim Rady Europy (CoE).
 • Przynajmniej jeden wybrany polityk musi być zaangażowany w projekt: tj. jako osoba zapewniająca budżet ze swojego departamentu, pomagająca w gromadzeniu budżetu, członek personelu lub współpracownik organu politycznego, zapewniający istotny wkład merytoryczny lub inspirację. Honorowy patronat bez dalszego zaangażowania nie jest wystarczający.
 • Musi być finansowany (przynajmniej częściowo) ze środków publicznych.
 • Musi on zostać wdrożony w ciągu ostatnich pięciu lat lub być znacznie udoskonalony w tym czasie.
 • Musi mieć znaczący wpływ na życie ludzi w kraju członkowskim Rady Europy (bez kampanii czysto komunikacyjnych, wydarzeń (eventów), badań naukowych, projektów na etapie planowania).
 • Musi być zgodna z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

Jakie informacje muszę podać?

 • Imię, nazwisko i dane kontaktowe
 • Tytuł projektu i jego krótki opis
 • Link do strony www projektu
 • Imię, nazwisko i dane kontaktowe polityka odpowiedzialnego za projekt

Co się dzieje po nominowaniu projektu?

Otrzymasz potwierdzenie, że otrzymaliśmy Twoją nominację. Następnie zaprosimy danego polityka do złożenia projektu. Jeśli się na to zdecyduje, poinformujemy Cię, że nominowany przez Ciebie projekt został oficjalnie zgłoszony.

ZGŁOSZENIA

Czy mogę zgłosić projekt?

Tylko “właściciel projektu”, czyli polityk (lub politycy) stojący za danym projektem, może go oficjalnie zgłosić do konkursu o nagrody. Jeśli jesteś “właścicielem projektu”, a Twój projekt spełnia kryteria, zapraszamy do jego zgłoszenia.

Jakie projekty mogą być zgłaszane?

Projekty można zgłaszać w dziewięciu kategoriach: Społeczność lokalna, Demokracja, Cyfryzacja, Ekologia, Gospodarka, Edukacja, Prawa człowieka, Jakość życia oraz Strategie Covid-19. Projekty muszą być innowacyjne i są również oceniane w kryteriach: Partycypacja i Zrównoważony rozwój.

Jakie kryteria formalne trzeba spełnić, aby projekt został zaakceptowany?

 • Projekt musi być wdrożony w kraju członkowskim Rady Europy (CoE).
 • Przynajmniej jeden wybrany polityk musi być zaangażowany w projekt: tj. jako osoba zapewniająca budżet ze swojego departamentu, pomagająca w gromadzeniu budżetu, członek personelu lub współpracownik organu politycznego, zapewniający istotny wkład merytoryczny lub inspirację. Honorowy patronat bez dalszego zaangażowania nie jest wystarczający.
 • Musi być finansowany (przynajmniej częściowo) ze środków publicznych.
 • Musi on zostać wdrożony w ciągu ostatnich pięciu lat lub być znacznie udoskonalony w tym czasie.
 • Musi mieć znaczący wpływ na życie ludzi w kraju członkowskim Rady Europy (bez kampanii czysto komunikacyjnych, wydarzeń (eventów), badań naukowych, projektów na etapie planowania).
 • Musi być zgodna z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

Jakie są merytoryczne kryteria oceny?

 • Najważniejszym kryterium jest innowacyjność. Projekt musi być przełomowy i odpowiadać na wyzwania w swojej sferze oddziaływania (gmina, region lub kraj). Innowacja nie musi być “pierwsza na świecie”. Liczy się nowe podejście w kraju lub regionie, w którym projekt był/jest realizowany, oraz umiejętne dostosowanie do lokalnej kultury i potrzeb.
 • Za innowacyjność otzrymuje się 50% całkowitej punktacji.

Projekt jest również oceniany w następujących dwóch kryteriach, z których każde stanowi 25% ogólnej punktacji:

 1. Partycypacja. Motywowanie obywateli do szerokiego uczestnictwa w projekcie, łączenie ludzi z różnych środowisk lub o różnych poglądach politycznych.
 2. Zrównoważony rozwój. Tworzenie trwałej i zrównoważonej poprawy w życiu ludzi oraz osiąganie znaczących wyników w stosunku do nakładów finansowych.

Czy jest jakaś opłata za zgłoszenie?

Nie, zgłoszenia są bezpłatne.

Jak mogę zgłosić projekt?

Możesz zgłosić swój projekt za pomocą formularza online, który poprowadzi Cię przez cały proces.

Ile projektów mogę zgłosić?

Każdy polityk/”właściciel projektu” może zgłosić maksymalnie trzy projekty.

Jakich języków mogę używać?

Standardowym językiem jest język angielski. Jest to język, w którym Twoje zgłoszenie zostanie przedstawione międzynarodowemu jury. Można jednak zgłosić projekt w dowolnym języku europejskim. Zgłoszenia w językach europejskich innych niż angielski są tłumaczone bezpłatnie.

Jakie informacje muszę podać?

 • Zgłoszenia muszą zawierać następujące informacje:
  – Imię i nazwisko właściciela projektu, biuro polityczne, dane kontaktowe
  – Lokalizacja (kraj, region, miasto)
  – Osoba kontaktowa w przypadku pytań (jeżeli nie jest to osoba składająca wniosek)
  – Tytuł projektu
  – Krótki opis
 • Opis, w jaki sposób Twój projekt spełnia cztery kryteria merytoryczne.
 • Kategoria, w której projekt ma być zgłoszony (i opcjonalnie druga kategoria)
 • Informacje uzupełniające (opcjonalnie, wyłącznie w języku angielskim)
  – Wykresy
  – Wideo
  – Dźwięk
  – Zdjęcia
  – Linki do stron internetowych i portali społecznościowych (jeśli nie jest wymagana rejestracja)
Uwaga: Twój projekt zostanie oceniony przez ogólnoeuropejskie jury obywatelskie. Im lepsza jakość informacji, które podasz, tym łatwiej będzie można ocenić Twój projekt.

Co dzieje się po złożeniu wniosku?

 • Otrzymasz potwierdzenie, że dostaliśmy Twoje zgłoszenie. Jeśli brakuje istotnych informacji, skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o dodatkowe szczegóły.
 • Jeśli Twoje zgłoszenie jest w języku innym niż angielski, zostanie ono bezpłatnie przetłumaczone przez biuro tłumaczeń przysięgłych.
 • Zgłoszenia w języku angielskim są sprawdzane przez naszych pracowników pod kątem formalnych kryteriów projektu (patrz wyżej). Możemy poprosić wnioskodawcę o dodatkowe informacje lub zdyskwalifikować projekt, jeśli nie spełnia on kryteriów formalnych.

ZGŁOSZENIE I WYBÓR DO JURY

Czy mogę zostać jurorem?

Osoby zamieszkałe w jednym z krajów członkowskich Rady Europy*, które osiągnęły wymagany w danym kraju wiek, mogą ubiegać się o status jurora.

Jeśli zostaniesz wybrany, ocenisz wiele interesujących projektów politycznych z różnych części Europy.

Wszystkie oceny będą przeprowadzane online. Aby móc oceniać nadesłane projekty, musisz posiadać zaawansowane umiejętności czytania w języku angielskim.
* łącznie z Kosowem

Jak mogę się zgłosić?

Proszę skorzystać z formularza zgłoszeniowego “Zostań jurorem”. Zostaniesz poprowadzony przez proces składania wniosku.

Jakie informacje muszę podać?

Zostaniesz poproszony o podanie następujących informacji:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Aktualny adres e-mail
 • Twój kraj zamieszkania
 • Rok i miesiąc urodzenia

Jak wybierani są jurorzy?

Co najmniej 1000 jurorów zostanie wybranych przez organizatorów. W składzie jury dążymy do maksymalnej różnorodności, aby jak najlepiej odzwierciedlić populację europejską.

Czy jurorzy otrzymują wynagrodzenie?

Jurorzy nie otrzymują wynagrodzenia, ale wszyscy jurorzy wezmą udział w loterii. Dziesięciu jurorów zostanie zaproszonych na konferencję i galę rozdania nagród (data i miejsce zostaną ogłoszone przed latem) jako nasi goście, z pokryciem kosztów podróży i zakwaterowania.

Co się dzieje po zarejestrowaniu się jako juror?

Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie.

Jeśli zostaniesz wybrany jako juror, poinformujemy Cię i przekażemy informacje na temat harmonogramu, procesu oceny projektów oraz Twoich obowiązków jako jurora.

Kandydaci, którzy nie zostaną wybrani, również zostaną o tym powiadomieni. W zależności od liczby zgłoszeń, z odrzuconymi kandydatami może zostać nawiązany kontakt w celu objęcia funkcji jurora w następnym roku.

PROCES OCENY PROJEKTU

Jak oceniane są projekty?

 • Jury ocenia wszystkie projekty online, korzystając z bezpiecznej platformy do głosowania online. W tym celu dla każdego jurora organizator tworzy konto online. Jurorzy otrzymują kody dostępu i instrukcje, jak korzystać z konta.
 • Przy pierwszym logowaniu każdy członek jury zostanie poinformowany o podstawowych zasadach i kryteriach, które musi zaakceptować przed przystąpieniem do pracy.
 • Każdy juror otrzymuje (losowo) co najmniej 15 projektów do oceny. Jurorowi nie przydziela się projektów z jego własnego kraju.
 • Jurorzy oceniają każdy projekt osobno według przedstawionych powyżej kryteriów oceny, stosując skalę od 0 do 9 punktów za każde kryterium.
 • Po zakończeniu oceny projektu juror otrzymuje prośbę o przesłanie wyniku, który po przesłaniu nie może być zmieniony.
 • Po otrzymaniu wszystkich punktów, są one zliczane, a zwycięzcy i finaliści są wyłaniani za pomocą automatycznego systemu elektronicznego.

W jaki sposób projekty są przydzielane jurorom?

Każdy juror otrzymuje minimum 15 projektów do oceny. Wybór odbywa się losowo i nie obejmuje projektów z kraju, z którego pochodzi juror.

Jak wybierani są zwycięzcy i ilu ich jest?

 • Jurorzy oceniają każdy projekt osobno według przedstawionych powyżej kryteriów oceny, stosując skalę od 0 do 9 punktów za każde kryterium.
 • Po otrzymaniu wszystkich punktów, są one zliczane, a zwycięzcy i finaliści są wyłaniani za pomocą automatycznego systemu elektronicznego.
 • Dziesięć zgłoszeń z najwyższą punktacją w każdej z kategorii zostanie automatycznie finalistami. Właściciele tych projektów zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród (daty i miejsca zostaną ogłoszone).
 • Najwyżej oceniony projekt w każdej z dziewięciu kategorii zostanie zwycięzcą kategorii i otrzyma statuetkę.

NAGRODY I CEREMONIA WRĘCZENIA

Jakie są nagrody?

 • Dziesięć zgłoszeń z najwyższą punktacją w każdej z kategorii zostanie automatycznie finalistami. Właściciele tych projektów zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród (daty i miejsca zostaną ogłoszone).
 • Najwyżej oceniony projekt w każdej z dziewięciu kategorii zostanie zwycięzcą kategorii i otrzyma statuetkę Innovation in Politics Awards 2021.

Kiedy i gdzie są wręczane nagrody?

Ceremonia wręczenia nagród dla Innowacji w Polityce 2021 odbędzie się w terminie i miejscu, które zostaną ogłoszone.

Czy mogę wziąć udział w ceremonii wręczenia nagród?

Uczestnictwo w ceremonii jest możliwe wyłącznie na zaproszenia. Finaliści w każdej z dziewięciu kategorii nagród zostaną zaproszeni do udziału w ceremonii.

Czy uczestnictwo jest płatne?

Nie, choć uczestnicy będą zobowiązani do pokrycia kosztów podróży i zakwaterowania we własnym zakresie.

Kiedy zostaną ogłoszeni zwycięzcy?

Finaliści zostaną ogłoszeni po zakończeniu procesu oceny projektów, a przed ceremonią wręczenia nagród. Zwycięzcy (którzy otrzymają najwyższe noty w każdej kategorii) zostaną ogłoszeni dopiero podczas ceremonii.

KWESTIE PRAWNE

Czy jestem odpowiedzialny za zabezpieczenie praw do publikacji nadesłanych materiałów?

Tak, zdecydowanie. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, kto posiada prawa do tysięcy materiałów nadesłanych z całej Europy.

Jeśli przysyłają nam Państwo materiały, które potencjalnie mogą być obwarowane prawami autorskimi (dotyczy to głównie materiałów audiowizualnych i zdjęć), prosimy upewnić się, czy można je publikować (patrz również Regulamin).

Nie dotyczy to linków do stron internetowych.

Czy muszę przekazać wszystkie prawa do nadesłanych materiałów?

Wymagamy wszelkich praw do publikacji do użytku niekomercyjnego w związku z organizacją i marketingiem. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Regulaminie.

Czy jestem odpowiedzialny za dokładność informacji podawanych w zgłoszeniach?

 • Tak, podanie dokładnych informacji jest Twoim obowiązkiem jako osoby zgłaszającej projekt. Ponieważ ani my, organizatorzy, ani jurorzy nie możemy niezależnie zweryfikować informacji zawartych w zgłoszeniach projektów.
 • Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich obraźliwych materiałów oraz do usunięcia z konkursu wszelkich zgłoszeń uznanych za oszukańcze lub rażąco niedokładne.
 • Ponadto, jeśli w późniejszym czasie okaże się, że zgłoszenie zawiera rażąco nieścisłe lub wprowadzające w błąd informacje lub narusza prawa osób trzecich, zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia przyznanego projektowi wyróżnienia.

Co się stanie, jeśli wystąpi błąd techniczny podczas korzystania ze strony internetowej konkursu ?

 • Dołożymy wszelkich starań, aby zaoferować wszystkim użytkownikom prawidłowo funkcjonującą stronę internetową konkursu, bezpieczne i niezawodne przetwarzanie zgłoszeń, rejestrację jurorów oraz procedurę oceny projektów. Nie możemy jednak udzielić żadnej gwarancji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie i techniczną integralność strony internetowej konkursu lub któregokolwiek z wyżej wymienionych procesów.
 • W przypadku problemów technicznych prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o nich. Dołożymy wszelkich starań, aby je usunąć tak szybko, jak to możliwe.
 • Więcej informacji na ten temat znajduje się w Regulaminie.

Jak będą chronione przesłane przeze mnie dane?

 • Zachowamy poufność wszystkich danych osobowych, które zostały przesłane wraz ze zgłoszeniami do projektu, aplikacjami jury i innymi komunikatami, i nie będziemy udostępniać tych informacji osobom trzecim.
 • Dane osobowe będą przechowywane w bezpiecznych bazach danych, zgodnie z austriackimi/unijnymi przepisami o ochronie danych i będą wykorzystywane wyłącznie w związku z nagrodami dla Innowacji w Polityce i związanymi z nimi działaniami.
 • Jeżeli pojawi się potrzeba jakiejkolwiek komunikacji poza konkursem, skontaktujemy się z każdą osobą, której by to dotyczyło w celu uzyskania jej zgody.