POLITIKAS INOVĀCIJU BALVA

Submissions closed

Ikgadējās Politikas inovāciju balvas mērķis ir atzinīgi novērtēt radošus Eiropas politiķus, kas radījuši inovatīvus risinājumus mūsdienu problēmām. Politikas inovāciju balva tiek piešķirta, vadoties pēc tādām Eiropas vērtībām kā sociālais taisnīgums, demokrātija un cilvēktiesības – netkarīgi no politiķu politiskās piederības.
Katru gadu 1000 Eiropas iedzīvotāju žūrija izvērtē saņemtos projektus un izvēlas finālistus un uzvarētājus katrā no deviņām Politikas inovāciju balvas kategorijām.

Katru gadu finālisti un uzvarētāji apliecina to, ka politiķi var un prot rast veiksmīgus risinājumus mūsdienu aktuālajām problēmām.

Paveiktais

Kopš 2017.gada Politikas inovāciju balva ir godinājusi 598 cilvēkus, kas bijuši politisko inovāciju celmlauži. Ar balvu, Politikas inovāciju institūts vērš uzmanību inovatīvākajiem politikas prātiem Eiropā, nodrošinot platformu, kur prezentēt inovatīvos projektus un sekmētu labākās prakses apmaiņu starp valstīm.

Kategorijas

The Innovation in Politics Awards are presented in nine categories:

KOPIENA

Sabiedrības līdzdalība, iespējošana un iekļaujoša sabiedrība

Mēs godinām politiķu darbu, kas veicina sadarbību un mierpilnu līdzpastāvēšanu starp visām iedzīvotāju grupām un kas novērtē sabiedrības daudzveidību kā vērtību.

DEMOKRĀTIJA

Līdzdalība, pašnoteikšanās un pārredzamība

We honour political work that strengthens democracy by providing for an open and free society and enabling new and effective forms of participation in decision-making.

DIGITALIZĀCIJA

E-pārvalde, informācijas tehnoloģijas, sociālie mediji

Mēs godinām politiķu darbu, kas uzlabo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās priekšrocības demokrātijas procesos, publiskajā pārvaldē un citās publiskās pārvaldes jomās; darbu, kas sekmē veiksmīgu digitalizācijas procesu, kas sekmē ne tikai darba vietu veidošanos, bet arī uzlabo iedzīvotāju ikdienu.

EKOLOĢIJA

Klimats, vides aizstāvība un ilgtspēja

Mēs godinām politiķu darbu, kas risina vides krīzi, risinot problēas tādās jomās kā enerģētika, mobilitāte, mājokļu un pārtikas pieeja, saskaņā ar ilgtspējas principiem

EKONOMIKA

Uzņēmējdarbība, darba tirgus, finanses

Mēs godinām dažādu līmeņu inovatīvus projektus, kas stiprina ekonomiku, tostarp, projektus, kas veicina iedzīvotāju piekļuvi darba tirgum un palīdz uzņēmējiem attīstīties un pielāgoties dažādiem apstākļiem un vides izaicinājumiem.

IZGLĪTĪBA

Mācīšanās, mācīšana, iespējošana

Mēs godinam politiķus, kuru darbs veicina izgītības kvalitāti, mūžiglītību, tostarp, zināšanu un prasmju veicināšanu sabiedrībā, kas veicina pret dažādiem izaicinājumiem un draudiem noturīgu sabiedrību.

CILVĒKTIESĪBAS

Fundamentālas tiesības un brīvības

Mēs godinām politiķus, kas augstu vērtē taisnīgumu, cilvēka cieņas neaizskaramību, neatkarīgi no cilvēka nacionālās, etniskās, lingvistiskās, reģionālās un cita veida piederības.

DZĪVES KVALITĀTE

Sociālā drošība, labklājība, kultūra

Mēs godinām politiķus, kas strādā, lai nodrošinātu ikvienam cilvēkam sabiedrībā adekvātu dzīves līmeni, tostarp, modernu veselības aprūpi, drošu vidi un pieeju kultūrai un mākslai.

Covid-19 Strategies

Atveseļošanās, noturība, krīzes vadība

Mēs godinām politiķus, kas meklē efektīvus un inovatīvus risinājumus Covid-19 krīzei un tās radītajām sekām mūsu sabiedrībā; risinājumus, kas padara sabiedrību noturīgu pret nākotnes krīzēm.

Kā piedalīties?

Kļūsti par daļu no Politikas inovāciju balvas

Tu vari piedalīties Politikas inovāciju balvā, nominējot kādu projektu, piesakot savu projektu/-us vai kļūstot par daļu no Eiropas-līmeņa iedzīvotāju žūrijas.

Kļūstot Politikas inovāciju balvas iedzīvotāju lielas žūrijas pārstāvi, tu vari likt savai balsij tapt sadzirdētai, lemjot par Eiropas inovatīvākajiem projektiem.

Vai tu esi veiksmīgi īstenojis inovatīvu projektu reģionālā vai nacionālā līmenī, kas pozitīvi ietekmējis sabiedrības labklājību? Pastāsti mums par to

Vai tu zini projektu, kas būtu pelnījis saņemt Eiropas līmeņa balvu? Vai zini projektu, kas rod inovatīvu risinājumu mūsdienu problēmām un pozitīvi ietekmē sabiedrību?

Iedzīvotāju žūrija

Politikas inovāciju balvas centrā

The Awards Journey

No idejas līdz uzvarētāju godināšanai

Celš uz uzvaru sākas ar projekta pieteikšanu vai inovatīva politikas projekta nomināciju. Tālāk projektu novērtē iedzīvotāju žūrija un, izrietoši, arī uzvarētāju izziņošana.

Nominācijas

Jebkurš var nominēt projektu Inovāciju balvai. Ja projekts atbilst kritērijiem, Inovāciju politikas institūts sazinās ar atbildīgo politiķi un iedrošina viņu iesniegt projektu Politikas inovāciju balvai.

Pieteikums

Ikviens politiķis Eiropas padomes dalībvalstī var pieteikt savu projektu Politikas inovāciju balvai, izmantojot mājaslapā pieejamo pieteikumu formu.

Izvērtēšanas kritēriji

Politikas inovāciju institūts izvērtē, vai projekta pieteikums ir

  • pilnīgs,
  • atbilst formālajiem kritērijiem,
  • pārtulkots angļu valodā (un, izrietoši, vai tam nepieciešams angļu valodas tulkojums).

Žūrijas process

1000 iedzīvotāju žūrija no visas Eiropas izvērtē saņemtos projektus, ņemot vērā trīs kritērijus: inovācija, līdzdalība un ilgtspējība.

Finālistu publicēšana

Katrā kategorijā desmit vislabāk novērtētie projekti kļūst par finālistiem – tie tiek privāti informēti par šo sasniegumu, kā arī informācija par finālistiem tiek publicēta Politikas inovāciju institūta mājaslapā.

Apbalvošanas ceremonija

Visi finālisti tiek aicināti piedalīties konferencē un svinīgā noslēguma ceremonijā, kurā tiek izziņoti un godināti uzvarētāji.

Nominācijas

Jebkurš var nominēt projektu Inovāciju balvai. Ja projekts atbilst kritērijiem, Inovāciju politikas institūts sazinās ar atbildīgo politiķi un iedrošina viņu iesniegt projektu Politikas inovāciju balvai.

Pieteikums

Ikviens politiķis Eiropas padomes dalībvalstī var pieteikt savu projektu Politikas inovāciju balvai, izmantojot mājaslapā pieejamo pieteikumu formu.

Izvērtēšanas kritēriji

Politikas inovāciju institūts izvērtē, vai projekta pieteikums ir

  • pilnīgs,
  • atbilst formālajiem kritērijiem,
  • pārtulkots angļu valodā (un, izrietoši, vai tam nepieciešams angļu valodas tulkojums).

Žūrijas process

1000 iedzīvotāju žūrija no visas Eiropas izvērtē saņemtos projektus, ņemot vērā trīs kritērijus: inovācija, līdzdalība un ilgtspējība.

Finālistu publicēšana

Katrā kategorijā desmit vislabāk novērtētie projekti kļūst par finālistiem – tie tiek privāti informēti par šo sasniegumu, kā arī informācija par finālistiem tiek publicēta Politikas inovāciju institūta mājaslapā.

Apbalvošanas ceremonija

Visi finālisti tiek aicināti piedalīties konferencē un svinīgā noslēguma ceremonijā, kurā tiek izziņoti un godināti uzvarētāji.

Balvas vēsture

Ko cilvēki saka par Politikas inovāciju balvu