Nagrody dla Innowacji w Polityce

Submissions closed

Coroczne nagrody za innowacyjność w polityce są wyróżnieniem dla kreatywnych polityków z całej Europy, którzy mają odwagę przełamywać schematy i znajdować nowatorskie rozwiązania dla współczesnych wyzwań. Są oni nagradzani za swoje innowacyjne projekty oparte na naszych europejskich wartościach, takich jak równowaga społeczna, demokracja i prawa człowieka – niezależnie od przynależności partyjnej i zajmowanego stanowiska.
Co roku jury obywatelskie składające się z ponad 1000 Europejczyków ocenia projekty i w ten sposób decyduje, które z nich trafią do finału, a które zostaną uznane za zwycięzkie w dziewięciu kategoriach.

Każdego roku finaliści i zwycięzcy konkursu udowadniają, że polityka może z powodzeniem stawiać czoła współczesnym wyzwaniom. Przedstawiamy ich innowacyjną pracę, aby stała się ona źródłem inspiracji do naśladowania dla innych.

Wpływ

Od 2017 r. w ramach konkursu Innowacje w Polityce uhonorowano 598 osób, które stanowią czołówkę innowatorów politycznych. Dzięki nagrodzie Instytut Innowacji w Polityce promuje najlepsze umysły polityczne w Europie, zapewnia im platformę do prezentacji swoich innowacyjnych projektów i ułatwia wymianę najlepszych praktyk międzynarodowo.

And the winners of the Innovation in Politics Awards 2024 are…

We are proud to announce the winners of this year’s Innovation in Politics Awards in each of the seven categories. At the official Awards Gala on 2 May 2024 at the Maritime Museum of Barcelona, the exemplary projects from seven European countries received their well deserved trophy.

ProxyAddress: Lifeline for UK’s homeless

ProxyAddress, winner of The Innovation in Politics Award 2020 in the category Human Rights, gives UK’s homeless their lives back by giving them an address. We spoke with architect Chris Hildrey about how he came up with the idea and how not even a pandemic could stop him from making the project come to life.

Kategorie

Projekty są nagradzane w dziewięciu kategoriach:

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Wzmocnienie, zaangażowanie obywatelskie, spójność społeczna

Nagradzamy lokalne i regionalne projekty polityczne, które wspierają współpracę i pokojowe współistnienie wszystkich grup w naszych społecznościach, a także doceniają różnorodność.

DEMOKRACJA

Partycypacja, Przejrzystość, Determinacja

Nagradzamy projekty polityczne, które wzmacniają demokrację poprzez zapewnienie otwartego i wolnego społeczeństwa oraz umożliwienie nowych i skutecznych form uczestnictwa w podejmowaniu decyzji.

DIGITALIZACJA

E-państwo, Technologie informacyjne, Media społecznościowe

Nagradzamy projekty polityczne, które stosują i ulepszają technologie informacyjne i komunikacyjne w procesach demokratycznych, usługach rządowych i innych obszarach życia publicznego oraz takie, które wspierają powstawanie nie tylko większej liczby, ale i lepszych miejsc pracy dla ludzi.

EKOLOGIA

Klimat, Ochrona środowiska, Zrównoważony rozwój

Honorujemy działania polityczne mające na celu walkę z kryzysem klimatycznym i zajmowanie się takimi kwestiami jak energia, mobilność, mieszkalnictwo i żywność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

EKONOMIA

Przedsiębiorczość, Rynek pracy, Finanse

Nagradzamy innowacyjne projekty polityczne, które wzmacniają gospodarkę. Obejmuje to inicjatywy miejskie i wiejskie od szczebla europejskiego do lokalnego, które ułatwiają dostęp do rynku pracy i pomagają przedsiębiorcom i firmom odnieść sukces, dostosować się do zmieniających się warunków i przetrwać kryzysy.

EDUKACJA

Uczenie się, Nauczanie, Wzmacnianie

Nagradzamy projekty polityczne, które promują edukację i ułatwiają uczenie się przez całe życie, w tym dostarczanie wiedzy i umiejętności potrzebnych społecznościom i jednostkom w ciągle zmieniającym się środowisku.

PRAWA CZŁOWIEKA

Podstawowe Prawa i Wolności

Nagradzamy projekty polityczne, które stoją na straży sprawiedliwości i godności dla wszystkich, bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania, płeć, pochodzenie narodowe lub etniczne, religię, język lub jakikolwiek inny status.

JAKOŚĆ ŻYCIA

Zabezpieczenie społeczne, Dobre samopoczucie, Kultura

Nagradzamy projekty polityczne, które zapewniają godny poziom życia wszystkim członkom społeczności, w tym nowoczesną służbę zdrowia, bezpieczne środowisko życia, dostęp do kultury i sztuki.

Strategie COVID-19

Odbudowa, Wytrzymałość, Zarządzanie Kryzysowe

Nagradzamy wybitne innowacje polityczne, które skutecznie radzą sobie z kryzysem COVID-19 i jego skutkami dla naszych społeczeństw, a także inicjatywy, które czynią nasze społeczności bardziej odpornymi na przyszłe kryzysy.

Jak wziąć udział

Bądź częścią Nagród dla Innowacji w Polityce

Możesz wziąć udział w konkursie Innowacje w Polityce, nominując projekt, o którym wiesz, zgłaszając swój własny projekt lub stając się członkiem ogólnoeuropejskiego jury obywatelskiego.

Jako jeden z 1 000 obywateli zasiadających w jury konkursu Innowacje w Polityce, możesz sprawić, żeTwój głos zadecyduje o tym, które projekty polityczne zostaną uznane za najbardziej innowacyjne w Europie.

Czy udało Ci się zrealizować innowacyjny projekt polityczny na poziomie lokalnym lub krajowym, który poprawił życie w Twojej społeczności? Opowiedz nam o tym!

Czy znasz jakiś projekt polityczny, który zasługuje na ogólnoeuropejską nagrodę? Odważny projekt, który zapewnia innowacyjne rozwiązania i ma pozytywny wpływ społeczny?

Jury obywatelskie

To co najważniejsze w Nagrodach dla Innowacji w Polityce

Przewodnik po konkursie

Krok po kroku do uhonorowania zwycięzców

Proces przyznawania nagród rozpoczyna się od zgłoszenia lub nominacji innowacyjnego projektu politycznego, następnie jest on oceniany przez jury obywatelskie i kończy się ogłoszeniem zwycięzców.

Nominowanie

Nominować projekt może każdy. Jeśli projekt spełnia kryteria formalne, The Innovation in Politics Institute skontaktuje się z politykiem odpowiedzialnym za projekt i zachęci go do zgłoszenia go do Nagrody.

Zgłoszenie projektu

Każdy polityk z kraju członkowskiego Rady Europy może zgłosić swój własny projekt poprzez stronę internetową konkursu, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Ocena kryteriów formalnych

Instytut Innowacji w Polityce sprawdza, czy zgłoszenie projektu:

  • Jest kompletne
  • Spełnia kryteria formalne
  • Wymaga tłumaczenia na język angielski

Praca jury

Jury obywatelskie składające się z 1 000 jurorów z całej Europy ocenia projekty na podstawie następujących trzech kryteriów merytorycznych: innowacyjność, partycypacja, zrównoważony rozwój.

Ogłoszenie Finalistów

10 najwyżej ocenionych projektów w każdej kategorii jest wybieranych jako finaliści. Finaliści są powiadamiani i publikowani na naszej stronie internetowej.

Ogłoszenie zwycięzców

Wszyscy finaliści biorą udział w konferencji i uroczystej gali, podczas której ogłaszani są zwycięzcy i wręczane im nagrody.*

Nomination

Anyone can nominate a project. If the project meets the formal criteria, The Innovation in Politics Institute will contact the politician who is responsible for the project and encourage them to submit it to the Awards.

Submission

Any politician serving in a Council of Europe member country can submit his or her own project through the Awards website by filling out the submission form.

Initial Check of the Formal Criteria

The Innovation in Politics Institute checks if the project submission

  • is complete
  • meets the formal criteria
  • needs to be translated to English

Jury Process

A citizens’ jury of 1,000 jurors from across Europe evaluates the projects based on three criteria: innovation, participation, and sustainability.

Announcement of Finalists

The 10 top-scoring projects in each category are selected as the finalists. The finalists are notified and published on our website.

Awards Events

All of the finalists attend a conference and gala ceremony, where the winners are announced and presented with their awards.*

Historia Konkursu:

Co ludzie mówią o Nagrodach dla Innowacji w Polityce