The Innovation in Politics Awards

Submissions closed

Ceny The Innovation in Politics Awards sa každý rok udeľujú politikom z celej Európy, ktorí majú odvahu prinášať inovatívne riešenia aktuálnych problémov, sú kreatívni a dosahujú výsledky. Politici sú oceňovaní za svoje inovatívne projekty, ktoré stoja na spoločných európskych hodnotách, akými sú: sociálna rovnováha, demokracia a ľudské práva – bez ohľadu na stranícku afiliáciu a regionálnu úroveň.
Občianska porota, zložená z viac ako 1000 Európanov, každoročne hodnotí projekty a vyberá spomedzi nich finalistov a víťazov v deviatich kategóriách.

Finalisti a víťazi súťaže každý rok dokazujú, že politika dokáže riešiť aktuálne problémy a výzvy. Svojimi projektmi sú inšpiratívnym príkladom pre ďalších.

Impact

Od roku 2017 ocenenia The Innovation in Politics Awards dostalo 598 ľudí za svoje inovatívne politické projekty. Inštitút the Innovation in Politics Institute prostredníctvom ocenení poukazuje na kreatívne politické osobnosti Európy, poskytuje im platformu na prezentáciu projektov a uľahčuje cezhraničnú výmenu osvedčených postupov.

And the winners of the Innovation in Politics Awards 2024 are…

We are proud to announce the winners of this year’s Innovation in Politics Awards in each of the seven categories. At the official Awards Gala on 2 May 2024 at the Maritime Museum of Barcelona, the exemplary projects from seven European countries received their well deserved trophy.

ProxyAddress: Lifeline for UK’s homeless

ProxyAddress, winner of The Innovation in Politics Award 2020 in the category Human Rights, gives UK’s homeless their lives back by giving them an address. We spoke with architect Chris Hildrey about how he came up with the idea and how not even a pandemic could stop him from making the project come to life.

Kategórie

Ocenenia sú udeľované v deviatich kategóriách:

Komunity

Posilnenie (empowerment), občianska angažovanosť, sociálna súdržnosť

Oceňujeme miestne a regionálne politické projekty, ktoré podporujú spoluprácu a pokojné spolužitie všetkých skupín v našich komunitách a oslavujú rozmanitosť.

Demokracia

Účasť, transparentnosť, sebaurčenie

Oceňujeme politické projekty, ktoré posilňujú demokratické procesy tým, že prispievajú k budovaniu otvorenej a slobodnej spoločnosti a nachádzajú nové a účinné spôsoby aktívnej účasti v procese rozhodovania

Digitalizácia

e-Government, informačné technológie, sociálne médiá

Oceňujeme politické projekty, ktoré využívajú a zlepšujú informačné a komunikačné technológie ako súčasť demokratických procesov, služieb štátnej správy a iných oblastí verejného života a ktoré tvoria nielen viac pracovných miest, ale aj také, ktoré sú pre ľudí lepšie.

Ekológia

Klíma, ochrana životného prostredia, udržateľnosť

Oceňujeme politické projekty, ktoré podporujú boj proti klimatickej zmene a riešia otázky energie, mobility, bývania či jedla v súlade so zásadami udržateľnosti

Ekonomika

Podnikanie, trh práce, financie

Oceňujeme inovatívne politické projekty, ktoré podporujú ekonomiku. Patria sem iniciatívy miest ako aj obcí, od európskej až po lokálnu úroveň, ktoré uľahčujú prístup na trh práce a pomáhajú podnikateľom a podnikom uspieť, či adaptovať sa na rýchlo sa meniace podmienky, aj v čase krízy.

Vzdelávanie

Učenie, vyučovanie, posilňovanie (empowerment)

Oceňujeme politické projekty, ktoré podporujú (celoživotné) vzdelávanie, vrátane tých, ktoré sú zamerané na poskytovanie vedomostí a podporu zručností pre jednotlivcov a spoločnosti v neustále sa meniacom prostredí.

Ľudské práva

Základné práva a slobody

Oceňujeme politické projekty, ktoré presadzujú spravodlivosť a dôstojnosť pre všetkých bez ohľadu na národnosť, miesto bydliska, pohlavie, národnú alebo etnickú príslušnosť, náboženstvo, jazyk alebo akékoľvek iné hľadisko.

Kvalita života

sociálne zabezpečenie, (duševná) pohoda, kultúra

Oceňujeme politické projekty, ktoré zaručujú dôstojné zdravotnícke služby, bezpečné prostredie na život, prístup ku kultúre a umeniu

Stratégie proti COVID-19

Obnova, odolnosť, krízový manažment

Oceňujeme vynikajúce politické inovácie a účinné stratégie v boji proti korona kríze a jej dopadom na naše komunity, ako aj tie, vďaka ktorým sa naše komunity stávajú odolnejšie voči budúcim krízam.

Ako sa zapojiť

Staňte sa súčasťou The Innovation in Politics Awards

Do The Innovation in Politics Awards sa môžete zapojiť keď nominujete projekt, prihlásite Váš vlastný projekt, alebo sa stanete členom celoeurópskej poroty.

Ako jeden z 1000 porotcov ceny The Innovation in Politics Awards, aj Váš hlas môže rozhodnúť, ktoré politické projekty patria k tým najinovatívnejším v Európe.

Podarilo sa Vám úspešne implementovať inovatívny politický projekt na lokálnej či národnej úrovni, ktorý mal pozitívny dopad na Vašu komunitu? Povedzte nám o tom!

Poznáte politický projekt, ktorý by si zaslúžil celoeurópsku cenu? Viete o odvážnom projekte, ktorý predstavuje inovatívne riešenia a má pozitívny dopad na komunitu?

Jadro ocenení The Innovation in Politics Awards: Občianska porota:

ako celý proces prebieha

Krok za krokom od prihlásenia projektu po udelenie ocenenia

Proces udeľovania cien začína prihlásením alebo nomináciou inovatívneho politického projektu. Projekty sú následne hodnotené občianskou porotou a vyvrcholením celého procesu je vyhlásenie víťazov

Nominovanie

Každý môže nominovať projekt ak spĺňa formálne kritériá. Inštitút The Innovation in Politics Institute osloví zodpovedného politika s prosbou, aby projekt prihlásil do súťaže.

Prihlásenie

Politici z členských krajín Rady Európy môžu prihlásiť svoje projekty do súťaže. Na prihlásenie je potrebné vyplniť prihlasovací formulár na webovej stránke súťaže.

Vyhodnocovanie formálnych kritérií

Inštitút pre inovácie v politike vyhodnocuje, či je prihláška:
kompletná

  • spĺňa formálne kritériá
  • je potrebné ju preložiť do
  • angličtiny

Hodnotenie poroty

Porota zložená z 1000 porotcov z celej Európy hodnotí projekty podľa troch hlavných kritérií: inovácia, participácia, udržateľnosť

Vhlásenie finalistov

Finalistami sa stane 10 najlepšie hodnotených projektov v každej kategórí. Následne o tom informujeme finalistov a výsledky sú zverejnené aj na našej webovej stránke.

Podujatia

Všetci finalisti sa stretnú na konferencii a slávnostnom galavečere, na ktorom budú vyhlásení víťazi, ktorí si prevezmú svoju trofej.*

Nomination

Anyone can nominate a project. If the project meets the formal criteria, The Innovation in Politics Institute will contact the politician who is responsible for the project and encourage them to submit it to the Awards.

Submission

Any politician serving in a Council of Europe member country can submit his or her own project through the Awards website by filling out the submission form.

Initial Check of the Formal Criteria

The Innovation in Politics Institute checks if the project submission

  • is complete
  • meets the formal criteria
  • needs to be translated to English

Jury Process

A citizens’ jury of 1,000 jurors from across Europe evaluates the projects based on three criteria: innovation, participation, and sustainability.

Announcement of Finalists

The 10 top-scoring projects in each category are selected as the finalists. The finalists are notified and published on our website.

Awards Events

All of the finalists attend a conference and gala ceremony, where the winners are announced and presented with their awards.*

História ocenení

Čo sa o oceneniach The Innovation in Politics Awards hovorí