Наградите “Иновации в политиката”

Submissions closed

Годишните награди за иновации в политиката отдават признание на политици от цяла Европа, които имат смелостта да намерят иновативни решения за днешните предизвикателства. Те се присъждат за иновативни проекти, основани на нашите европейски ценности, свързани със социалния баланс, демокрацията и правата на човека – независимо от партийната принадлежност и регионалното ниво.
Всяка година, жури от над 1 000 европейски граждани оценява проектите и по този начин определя кои ще бъдат финалистите и победителите в деветте категории.

Всяка година финалистите и победителите доказват, че политиката може да бъде успешна в справянето с днешните предизвикателства. Ние извеждаме тяхната иновативна работа на преден план, така че тя да послужи като източник на вдъхновение за другите да последват примера.

Въздействие

От 2017 г. насам наградите „Иновации в политиката“ са отличили 598 души, които са в челните редици на политическите иновации. С тази награда Институтът за иновации в политиката дава видимост на най-добрите политически умове в Европа, предоставя им платформа за представяне на техните иновативни проекти и улеснява обмена на най-добрите практики през границите.

And the winners of the Innovation in Politics Awards 2024 are…

We are proud to announce the winners of this year’s Innovation in Politics Awards in each of the seven categories. At the official Awards Gala on 2 May 2024 at the Maritime Museum of Barcelona, the exemplary projects from seven European countries received their well deserved trophy.

ProxyAddress: Lifeline for UK’s homeless

ProxyAddress, winner of The Innovation in Politics Award 2020 in the category Human Rights, gives UK’s homeless their lives back by giving them an address. We spoke with architect Chris Hildrey about how he came up with the idea and how not even a pandemic could stop him from making the project come to life.

Категории

Проектите се награждават в девет категории:

ОБЩНОСТ

Овластяване, гражданска ангажираност, социално сближаване

Ние ценим местната и регионалната политическа работа, която насърчава сътрудничеството и мирното съжителство на всички групи в нашите общности, както и оценяването на многообразието.

Демокрация

Участие, прозрачност, самоопределение

Ние ценим политическата работа, която укрепва демокрацията, като осигурява отворено и свободно общество и дава възможност за нови и ефективни форми на участие във вземането на решения.

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Електронно управление, Информационни технологии, Социални медии

Ние ценим политическата работа, която прилага и подобрява информационните и комуникационни технологии в демократичните процеси, държавните услуги и други области на обществения живот и която подкрепя прехода към не само повече, но и по-добри работни места за хората.

ЕКОЛОГИЯ

Климат, опазване на околната среда, устойчивост

Ние ценим политическата работа за справяне с климатичната криза и разглеждането на въпроси като енергия, мобилност, жилища и храна в съответствие с принципите на устойчивост.

ИКОНОМИКА

Предприемачество, пазар на труда, финанси

Ние ценим иновативни политически проекти, които укрепват икономиката. Това включва градски и селски инициативи от европейско до местно ниво, които насърчават достъпа до пазара на труда и помагат на предприемачите и бизнеса да успеят, да се адаптират към променящите се обстоятелства и към метеорологичните кризи.

ОБРАЗОВАНИЕ

Учене, преподаване, овластяване

Ние ценим политическата работа, която насърчава образованието и улеснява обучението през целия живот, включително предоставянето на знания и умения, необходими на устойчивите общности и хора в постоянно променящата се среда.

ЧОВЕШКИ ПРАВА

Основни права и свободи

Ние ценим политическата работа, която поддържа справедливостта и достойнството за всички, независимо от националността, местоживеенето, пола, националния или етническия произход, религията, езика или друг статут.

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

Социално осигуряване, благосъстояние, култура

Ние ценим политическата работа, която осигурява достоен жизнен стандарт за всички членове на общността, включително съвременни здравни услуги, безопасна среда на живот и достъп до култура и изкуства.

Стратегии за COVID-19

Възстановяване, устойчивост, управление на кризи

Ние ценим изключителни политически иновации, които се справят ефективно с кризата с COVID-19 и нейните последици за нашите общества, както и инициативи, които правят нашите общности по-устойчиви на бъдещи кризи.

Как да участваш

Стани част от наградите "Иновации в политиката"

Можете да се включите в наградите „Иновации в политиката“ като номинирате проект, за който знаете, подадете свой собствен проект или станете част от европейското жури на гражданите.

Като един от нашите 1000 членове на журито за наградите „Иновации в политиката“, Вашият глас ще реши кои политически проекти са най-иновативните в Европа

Приложихте ли успешно иновативен политически проект на местно или национално ниво, който подобри благосъстоянието на вашата общност? Разкажете ни за това!

Знаете ли за някой политически проект, достоен за европейска награда? Смел проект, който предоставя иновативни решения и има положително въздействие върху общността?

Сърцето на наградите "Иновации в политиката": Журито на гражданите:

Пътуването до наградите

Стъпка по стъпка да почетем победителите

Процесът по награждаване започва с изпращането на проект или номинацията за иновативен политически проект, продължава с оценка от журито на гражданите и завършва с обявяване на победителите.

Номинация

всеки може да номинира проект. Ако проектът отговаря на формалните критерии, Институтът “Иновации в политиката” ще се свърже с политика, който управлява проекта и ще го насърчи да го предаде за участие в наградите.

Подаване

Всеки политик в държава членка на Съвета на Европа може да представи свой собствен проект чрез уебсайта на наградите, като попълни формуляра за подаване.

Оценяване на формалните критерии

Институтът за иновации в политиката проверява дали подаването на проекта

  • e завършено
  • отговаря на формалните критерии
  • проектът трябва да бъде преведен на английски

Процес на журито

Гражданско жури от 1000 човека в Европа оценява проектите по следните три съществени критерия: иновация, участие, устойчивост.

Публикуване на финалистите

Десетте най-високо оценени проекти във всяка категория ще бъдат обявени за финалисти. Те ще бъдат обявени и публикувани на нашия уебсайт.

Събития на наградите

Всички финалисти ще се срещнат на конференция и гала вечер, където победителите ще бъдат обявени и ще им бъде връчен техния трофей.*

Nomination

Anyone can nominate a project. If the project meets the formal criteria, The Innovation in Politics Institute will contact the politician who is responsible for the project and encourage them to submit it to the Awards.

Submission

Any politician serving in a Council of Europe member country can submit his or her own project through the Awards website by filling out the submission form.

Initial Check of the Formal Criteria

The Innovation in Politics Institute checks if the project submission

  • is complete
  • meets the formal criteria
  • needs to be translated to English

Jury Process

A citizens’ jury of 1,000 jurors from across Europe evaluates the projects based on three criteria: innovation, participation, and sustainability.

Announcement of Finalists

The 10 top-scoring projects in each category are selected as the finalists. The finalists are notified and published on our website.

Awards Events

All of the finalists attend a conference and gala ceremony, where the winners are announced and presented with their awards.*

История на наградите:

Какво казват хората за наградите "Иновации в политиката"